Parajdi só - Dr. Hulda Clark és a parazitaelmélet

Archons elme paraziták

Archons elme paraziták is egészen eltúlzott jellegű fantáziaformák léphetnek fel. Az orvosnak titokzatosan félelmetes tulajdonságai tűnnek fel: varázslónak vagy ördögi bűnözőnek látszik, vagy a párhuzamos jónak: üdvözítőnek. Esetleg a kettő keverékének látszik.

TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

Értsük meg jól: nem a beteg tudatának tűnik így fel szükségszerűen, hanem olyan fantáziák kerülnek felszínre, amelyek az orvost ilyen formában jelenítik meg.

Ezeknek a pácienseknek gyakran nem fér a fejébe, hogy e fantáziák belőlük magukból erednek, és tulajdonképpen semmi vagy igen kevés közük van az orvos tulajdonságaihoz. E tévedésnek az az oka, hogy az effajta projek­ciónak semmiféle személyes reminiszcenciaalapja nincs. Alkalmilag be lehet bizonyí­tani, hogy a gyermekkor egy fázisában archons elme paraziták fantáziák fűződtek az apa és az anya személyéhez, anélkül, hogy erre akár egyik, akár másik bármiféle alapot is szolgáltatott volna.

Freud egyik kis írásában [30] megmutatta, mily erősen befolyásolta Leonardo da Vinci egész életét az a tény, hogy két anyja volt.

Dr. Hulda Clark és a parazitaelmélet

A két anya, vagyis a kettős származás Leonardo esetében tény, de sok más művésznél is fontos szerepet játszik. Benvenuto Cellini is kettős eredetről fantaziált. Ez általános mitológiai motívum. Sok mondai hősnek két anyja van. E fantázia nem abból a valóságos tényből ered, hogy a hősöknek két anyja lenne, hanem általánosan elterjedt, "ősi" kép, amely az emberi szellemtörténet titkai közé tartozik, nem pedig a személyes emlékek területére.

Oldalak (menü)

A személyes emlékeken kívül mindenkiben adva vannak a nagy, ősi képek, ahogy Jakob Burckhardt egyszer találóan megfogalmazta: az emberi elképzelés örökölt lehetőségei arról, ami ősidők óta mindig is volt. Ennek örökletes volta magyarázza meg azt az archons elme paraziták véve különös jelenséget, hogy bizonyos mondatémák és motívumok az egész Földön azonos formákban ismétlődnek. Azonkívül azt is megmagyarázza, hogy miért reprodukálhatják az elmebetegek pontosan ugyanazokat a képeket és összefüggéseket, amelyeket már régi szövegekből is ismerünk.

Ennek néhány példáját hoztam fel Wandlungen und Symbole der Libido c. A kezelésnek ebben a stádiumában olyan fantáziák reprodukálódnak, amelyeknek az alapja többé nem a személyes reminiszcencia, hanem a tudattalan mélyebb rétegének a megnyilvá­nulása, annak a rétegnek, amelyben az általános emberi, ősi képek szunnyadnak.

The UNKNOWN Mind Parasites & Archons Part 1

Ezeket a képeket vagy motívumokat archetípusoknak vagy dominánsoknak neveztem. E fogalom tágabb megvilágításáért az irodalomra kell utalnom, amelyből a fogalom további fejlődése nyomon követhető. Meg kell különböztetnünk a személyes tudattalant és egy személytelen vagy személy fölötti tudattalant.

Hulda Clark és a parazitaelmélet Hozzászólások Dr. Hulda Clark és a parazitaelmélet Nem új keletű a feltételezés, hogy a rák kialakulásáért paraziták a felelősek.

Az utóbbit kollektív tudattalannak is nevezzük, mivel ez független az egyéntől, és teljesen általános, tartalmát mindenütt megtalálhatjuk, ami a személyes tartalmak esetében természetesen nincs így. E képek egyszersmind érzések és gondolatok, szinte saját önálló életük van, mint a rész-lelkeknek [35]amelyeket a tudattalanon mint ismereti forráson alapuló filozófiai vagy gnosztikus rendszerekben figyelhetünk meg.

A parazita

Pál apostol képzetei angyalokról, arkangyalokról, a gnosztikusok archonjai, Dionüsziosz Areopagita mennyei hierarchiája stb. Ezzel megtaláltuk a libidó tárgyát is, amelyet választ, miután kiszabadult az infantilis indulatátvitel formájából. Lejtési irányát követve a tudattalan mélységeit keresi fel, és életre hívja mindazt, ami e rétegben szunnyadt.

Ekkor felfedezi a libidó azt a rejtett kincset, amelyből az emberiség örökösen merített, amelyből isteneit, démonait kiemelte, és meg­alkotta mindazt archons elme paraziták hatalmas ideát, amelyek nélkül az ember nem lenne méltó e névre. Vegyük példának az egyik legnagyobb gondolatot, amely a XIX.

Az elv szülőatyja Robert Mayer volt. Mayer orvos volt, nem pedig fizikus vagy természetfilozófus, akiknek az érdeklődési köréhez pedig egy ilyen idea megalkotása közelebb állt volna. Igen fontos azonban tudnunk, hogy Mayer nem alkotta a szó igazi értelmében ezt az ideát. Archons elme paraziták addigi képzetek vagy tudományos hipotézisek össze­tételéből keletkezett, hanem úgy sarjadt ki alkotójában, mint egy virág.

Mayer így írt erről Griesingernek : "Nem íróasztal mellett agyaltam ki ezt az elméletet. Így folytatja: "Ha fiziológiai kérdésekkel akarunk tisztába jönni, akkor a fizikai folyamatok ismerete elengedhetetlen; feltéve, hogy nem vonzóbb valakinek a kérdés metafizikai oldalát vizsgálni, ami engem végtelenül undorít.

fergekkel, mit inni féreghajto paszta ara

Ennek megfelelően a fizika mellett maradtam, s olyan előszeretettel ragaszkodtam tárgyamhoz, hogy a távoli világrész, amelyen átutaztam, a legkevésbé sem érdekelt lehet, hogy ezért sokan kinevetnekhanem legszívesebben a fedélzeten maradtam, mivel ott szünet nélkül dolgozhattam.

A hajón bizonyos órákban olyan inspirációt éreztem, amelyhez foghatót sem azelőtt, sem azóta nem ismertem.

protozoan paraziták hogyan kell kezelni lo fogbetegsegek

A surabajai partokon egy-egy ötlet villámlott az agyamon át, amelyeket serényen követtem, és azok új meg új tárgyhoz vezettek. Az az idő elmúlt, de az akkor felmerült gondolatok nyugodt bírálata megtanított arra, hogy mindez olyan igazság, amelyet nemcsak szubjektíve érzek, hanem objektíve bizonyítani is lehet, de hogy ezt egy, a fizikában oly kevéssé járatos ember, mint archons elme paraziták, megteheti-e, nem tudom.

Az a kérdés, hogy honnan származott ez az új gondolat, amely ilyen elemi erővel nyomult a tudatba? És honnan volt annyi ereje, hogy a tudatot teljesen hatalmába kerítve, még az első trópusi utazás sokrétű benyomásaitól is teljesen eltéríthette?

Ezekre a kérdésekre nem könnyű válaszolni. Archons elme paraziták viszont elméletünket erre az esetre alkalmazzuk, a magyarázat így fog hangzani: Az energia és megmaradásának elve ősi kép kell, hogy legyen, amely addig a kollektív tudattalanban szunnyadt.

Értékelés:

Akkor viszont be kell bizonyítanunk, hogy egy ilyen ősi kép valóban előfordult a szellemtörténetben, és hatott is évszázadokon keresztül. A bizonyítékot erre nagyobb nehézség nélkül megtaláljuk: a Föld legkülönbözőbb részein élő primitív vallások mind ezen a képzeten alapulnak. Ezek az úgynevezett dinamisztikus vallások, amelyeknek egyetlen és lényegbevágó gondolata egy olyan általánosan elterjedt mágikus erő [37] létezése, amely mindennek a központja.

Taylor, az ismert angol kutató, valamint Frazer ezt félreértve animizmusnak nevezte. Valójában a primitív népek az erőfogalmon nem lelket vagy szellemeket értenek, hanem olyasmit, amit Lovejoy [38] amerikai kutató találóan "primitive energetics"-nek nevezett. Ez a fogalom megfelel a lélek, szellem, isten, egészség, testi erő, termékenység, varázserő, befolyás, hatalom, tekintély, gyógyszer képzetének, éppúgy, mint ahogy bizonyos kedélyállapotoknak, archons elme paraziták az affektusok kiváltása jellemez.

Bizonyos polinéziai törzseknél a "mulungu" ez a primitív energiafoga­lom szellemet, lelket, démoni lényt, varázserőt, tekintélyt jelent; és ha valami bámulatos dolog történik, az emberek "mulungu"-t kiáltanak.

Ez fereghajto tabletta felnotteknek erőfogalom a primitívek istenfogalmának első megfogalmazása is. A történelem folyamán ez a kép új meg új formát öltött. Az Ószövetségben a mágikus erő az égő csipkebokorban és Mózes arcán világol; az evangéliumokban a lángnyelv, melynek formájában a Szentlélek száll alá az égből.

Hozzászólások

Ez Hérakleitosz archons elme paraziták, "az örökké élő tűz"; a perzsáknál ez a "haoma" vagy az archons elme paraziták kegyelem tűzfénye; a sztoikusoknál ez az őshő, a sorserő. A középkori legendákban aura, dicsfény gyanánt jelenik meg a szentek feje körül, és ez a láng lobog a kunyhó felett, melynek mélyén a szent eksztázisban hever.

A szentek arcán ennek az erőnek a fénye, ennek a fénynek az ereje látszik. Férgek kezelése típusuk és típusuk régiek felfogása szerint ez az erő maga a lélek: halhatatlanságának eszméjében rejlik megmaradásának az elve, archons elme paraziták a buddhista és primitív nézet a metempszichózisról lélekvándorlás az állandó megmaradás melletti határtalan változó­képességét fejezi ki.

Az Esemény - Arkhónok

Ez az idea tehát örök időktől fogva rányomta bélyegét az emberi gondolkodásra. Ezért áll készen minden ember tudattalanában. Csak bizonyos feltételek szükségesek ahhoz, hogy újra előtérbe kerüljön.

E feltételek Robert Mayer esetében nyilvánvalóan létrejöttek.

gyógymód a férgek terhesség alatt orvos, aki kezeli a férgeket

Az emberiség legnagyobb és legszebb gondolatai ezeken az ősi képeken, mint egy alaprajzon helyezkednek el. Már sokszor megkérdeztek, hogy honnan is származnak az archetípusok vagy ősképek?

archons elme paraziták

Azt hiszem, eredetüket nem lehet másképpen megmagyarázni, csak ha föltételezzük, hogy ezek az emberiség állandóan megismétlődő tapasztalatainak a lecsapódásai. Az egyik legmeg­szokottabb és mégis legmélyebb benyomást keltő tapasztalatunk a Nap látszólagos pályafutása.

Cobra interjú részletek Nem szó szerint mindenhol és csak részletek kerültek fordításra.

Mit sem fedezhetünk fel a tudattalanban, legalábbis az ismert fizikai folyamatra vonatkozólag.